PHOTOS AND VIDEOS

VIETNAM

VIETNAM

Magnolia Flowers
Swallow Island
NHA TRANG
Orchid
Phu Quoc
Phu Quoc
Phu Quoc
Phu Quoc
Phu Quoc
Для покупки фотографии в высоком качестве и без защитного водяного знака, сделайте перевод на Раураl: mastervideosharVN с указанием в сообщении номеров выбранных вами фотографий и электронной почты, куда выслать фото. Стоимость одной фотографии $1 (60 руб) Можно сделать перевод на банковскую карту сбера.
Để mua một bức ảnh chất lượng cao và không có một watermark bảo vệ, thực hiện chuyển Раураl: mastervideosharVN, chỉ ra trong tin nhắn số lượng các bức ảnh bạn đã chọn và địa chỉ email nơi để gửi ảnh. Chi phí của một bức ảnh là $1 (23 000 VND).
To purchase a photo in high quality and without a protective watermark, make a transfer to the Раураl: mastervideosharVN, indicating in the message the numbers of the photos you selected and the email address where to send the photo. The cost of one photo is $1.

ФОТОГРАФИИ С ЭКСКУРСИИ        HÌNH ẢNH TỪ TOUR            PHOTOS FROM THE TOUR